Raport SEO

seo

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-01-2014 – 21-02-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Małgorzata Domżalska, Ewa Jamiołkowska. Badaniem objęto 63 rodziców (ankieta) i 44 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania  placówki.

Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

 

Przedszkole może spełniać te wymagania na pieciu poziomach:

l Poziom E – oznaczajacy niski stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.

l Poziom D – oznaczajacy podstawowy stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.

l Poziom C – oznaczajacy sredni stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.

l Poziom B – oznaczajacy wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.

l Poziom A – oznaczajacy bardzo wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

NASZA PLACÓWKA UZYSKAŁA OCENĘ A.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem.

POBIERZ – Całkowity Raport z Ewaluacji SEO